top of page

GTC dhe dërgesat

Preambula  

Shitësi kryen një aktivitet të tregtisë së pleshtave/antikëve dhe ofron një shërbim online të shitjes së produkteve në faqen e internetit www.faienceantiquem.com. Këto kushte të përgjithshme (në tekstin e mëtejmë të referuara si "Kushtet") janë të rezervuara ekskluzivisht për blerësit individualë dhe profesionistë.

Neni 1 - Përkufizimet 

Termat e përdorur në Kushtet do të kenë kuptimin që u jepet më poshtë: Blerësi: person fizik që blen Produkte përmes Faqes. Shites: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

Numri SIRET: 50402914100034
TVSH brenda komunitetit: FR25504029141

Neni 2 - Qëllimi

Qëllimi i Kushteve është të përcaktojë të drejtat dhe detyrimet e Shitësit dhe Blerësit në lidhje me shitjen e Produkteve përmes Faqes.

Neni 3 - Fushëveprimi  

Kushtet zbatohen për të gjitha shitjet e Produkteve nga Shitësi te Blerësi, të kryera përmes Faqes www.faienceantiquem.com rezervon të drejtën për të përshtatur ose modifikuar këto kushte të përgjithshme të shitjes në çdo kohë. Në rast modifikimi, për çdo porosi do të zbatohen kushtet e përgjithshme të shitjes në fuqi ditën e porosisë. Një Porosi do të merret parasysh nga Shitësi vetëm pas pranimit paraprak të Kushteve nga Blerësi.  

Neni 4 - Urdhri

Blerësi vendos porosinë e tij përmes faqes.  Të gjitha informacionet kontraktuale paraqiten kryesisht në frëngjisht dhe në gjuhën e vendit ku faqja e internetit është e hapur, në varësi të vendit, dhe do të konfirmohet më së voni në momentin e dorëzimit.

Neni 4.1: Validimi i urdhrave

Blerësi deklaron se i ka lexuar Kushtet përpara se të vendosë porosinë e tij dhe pranon se vlefshmëria e porosisë së tij nënkupton pranimin e kushteve të tyre.  Blerësi pranon më tej se Kushtet i janë vënë në dispozicion të tij në një mënyrë që mundëson ruajtjen dhe riprodhimin e tyre, në përputhje me nenin 1369-4 të Kodit Civil.  Për të bërë porosinë, blerësi duhet t'i sigurojë Shitësit të dhëna në lidhje me të dhe të plotësojë një formular online të aksesueshëm nga faqja.  Deri në fazën përfundimtare, blerësi do të ketë mundësinë të kthehet në faqet e mëparshme dhe të korrigjojë dhe modifikojë porosinë e tij dhe informacionin e dhënë më parë.  Një email konfirmimi, që konfirmon marrjen e Porosisë dhe që përmban të gjithë këtë informacion, më pas do t'i dërgohet blerësit sa më shpejt të jetë e mundur.  Prandaj, blerësi duhet të sigurojë një adresë të vlefshme emaili kur plotëson fushat në lidhje me identitetin e tij.  

4.2 Vlefshmëria e ofertës – Mosdisponueshmëria e produktit  

Ofertat e paraqitura nga Shitësi në sit janë të vlefshme për sa kohë që janë të dukshme në faqe, brenda kufijve të stoqeve të disponueshme.  Fotografitë dhe përshkrimet e produkteve janë dhënë vetëm për informacion dhe mund t'i nënshtrohen modifikimeve të lehta pa u përfshirë përgjegjësia jonë ose pa u kontestuar rregullsia e shitjes.  Pas marrjes së porosisë suaj, ne kontrollojmë disponueshmërinë e produktit(eve) të porositur. 

Në rast se një Produkt i porositur nga Blerësi nuk është i disponueshëm, Shitësi merr përsipër të informojë Blerësin me email sapo të bëhet i ditur për këtë mosdisponueshmëri.  Në rast mosdisponueshmërie, ne marrim përsipër brenda 30 ditëve nga vlefshmëria e porosisë t'ju ofrojmë një shkëmbim ose rimbursim.  Nëse një nga produktet në porosinë tuaj është jashtë stok: Ne dërgojmë pjesën tjetër të porosisë tuaj.  

Neni 5 - Çmimi - Pagesa

Çmimet e Produkteve të treguara në faqet e Faqes korrespondojnë me çmimet pa taksa dhe duke përjashtuar pjesëmarrjen në kostot e përgatitjes logjistike dhe transportit.  Shitësi rezervon të drejtën të modifikojë çmimet e produkteve të paraqitura në sit.  Megjithatë, Produktet do t'i faturohen blerësit në bazë të çmimeve në fuqi në momentin e vlefshmërisë së Porosisë.

Neni 5.1 Kushtet e pagesës:

Pagesa për porosinë do të bëhet:  - Me kartë krediti: pagesa kryhet nga serveri i sigurt i bankës në momentin e porosisë. Kjo nënkupton që asnjë informacion bankar në lidhje me ju nuk kalon përmes faqes www.faienceantiquem.com. Prandaj, pagesa me kartë është plotësisht e sigurt; Informacioni personal i transmetuar nga faqja www.faienceantiquem.com në qendrën e përpunimit i nënshtrohet mbrojtjes dhe enkriptimit; Kështu, porosia juaj do të regjistrohet dhe vërtetohet me pranimin e pagesës nga banka. 

Urdhërpagesa e bërë me kartë bankare nuk mund të anulohet. Prandaj, pagesa e Porosisë nga Blerësi është e parevokueshme.

Neni 5.3 Mospagesa:

FAIENCE ANTIQUE MFR, rezervon të drejtën të refuzojë të bëjë një dërgesë ose të nderojë një porosi nga një konsumator që nuk ka paguar plotësisht ose pjesërisht një porosi të mëparshme ose me të cilin është në proces një mosmarrëveshje pagese.  

Neni 5.4 Ruajtja e të dhënave:

FAIENCE ANTIQUE MFR nuk ruan të dhënat e kartave të kreditit të klientëve të saj.  

Neni 6 - Dorëzimi

Shuma e kostove të transportit llogaritet sipas peshës dhe destinacionit, ju komunikohet automatikisht pas verifikimit të shportës tuaj dhe përfshihet në çmimin total që duhet paguar për porosinë tuaj.  Produkti do të dorëzohet në koordinatat e treguara nga Blerësi në formularin e plotësuar gjatë vendosjes së Porosisë. 

Të gjitha oraret e shpallura llogariten në ditë pune.  Shitësi merr përsipër të përpunojë porosinë brenda tridhjetë ditëve nga dita pas vlefshmërisë së Porosisë.  Tejkalimi i kohës së transportit mund të rezultojë në anulimin e porosisë.  Kohët e treguara janë kohë mesatare dhe nuk korrespondojnë me kohët e përpunimit, përgatitjes dhe dërgimit të porosisë tuaj (jashtë magazinës). Në këtë kohë, duhet të shtohet koha e dorëzimit të transportuesit.

Produktet udhëtojnë gjithmonë nën rrezikun e marrësit, i cili, në rast vonese, dëmtimi ose mungesëje, duhet të ushtrojë rekurs kundër transportuesit ose të bëjë rezervimet e nevojshme ndaj këtij të fundit për të lejuar ushtrimin e këtij rekursi. FAIENCE ANTIQUE MFR heq dorë nga të gjitha përgjegjësitë në lidhje me problemet e dëmtimit, thyerjes, përkeqësimit ose humbjes së paketimeve. FAIENCE ANTIQUE MFR nuk është më përgjegjëse për paketën e klientit sapo transportuesi të ketë marrë përsipër të gjitha ato.

Paketimi kryhet nga FAIENCE ANTIQUE MFR, kutitë, mbështjellësi me flluska dhe furnizime të tjera janë të një cilësie të mirë dhe përdoren në mënyrë efikase për t'u siguruar klientëve sigurinë e mirë të produkteve të transportuara.

Neni 7 - Anulimi - Tërheqja - Rimbursimi

Neni 7.1 E drejta e kthimit:    

Asnjë e drejtë kthimi nuk pranohet, as rimbursim.

KUJDES: Asnjë tërheqje nuk është pranuar.

Neni 8 - Garancia

Klienti nuk mund të ketë garanci për një produkt të përdorur, në të vërtetë, mallrat fizike të shitura nga FAIENCE ANTIQUE MFR janë mallra të vjetra të cilat mund të përmbajnë defekte, gjurmë konsumimi për shkak të vjetërsisë, patate të skuqura, njolla dhe çarje. ato nuk janë produkte të përpunuara ose të stokut. Të gjitha produktet në faqen www.faienceantiquem.com janë unike.

Neni 9 - Përgjegjësia

Përgjegjësia e shitësit nuk mund të përfshihet nëse mospërmbushja ose përmbushja e dobët e detyrimeve të tij i atribuohet Blerësit, ngjarjes së paparashikueshme dhe të pakapërcyeshme të një pale të tretë që nuk lidhet me ofrimin e shërbimeve të parashikuara në Kushtet, ose me një rast të forcës madhore të paparashikueshme, të papërmbajtshme dhe të jashtme.  Shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmin që rezulton nga një gabim nga ana e blerësit në kontekstin e përdorimit të Produkteve.    

Neni 10 - Pronësia intelektuale

Të gjithë elementët e publikuar brenda sajtit, si tingujt, imazhet, fotografitë, videot, shkrimet, animacionet, programet, kartat grafike, shërbimet, bazat e të dhënave, softueri, mbrohen nga dispozitat e Kodit të Pronësisë Intelektuale dhe i përkasin Shitësit.  Blerësit i ndalohet të shkelë të drejtat e pronësisë intelektuale në lidhje me këta elementë dhe në veçanti të riprodhojë, përfaqësojë, modifikojë, përshtatë, përkthejë, nxjerrë dhe/ose ripërdorë një pjesë të konsiderueshme të saj në mënyrë cilësore ose sasiore, duke përjashtuar aktet e nevojshme për normalitetin dhe përputhjen e tyre. përdorni.   

Neni 11 - Të dhënat personale

Blerësi informohet se, gjatë lundrimit të tij dhe në kuadër të Porosisë, të dhënat personale në lidhje me të mblidhen dhe përpunohen nga Shitësi.  Ky përpunim është objekt i një deklarate drejtuar Komisionit Kombëtar Informatique et Libertés në zbatim të ligjit nr. 78-17 të 6 janarit 1978.  

Blerësi informohet se të dhënat e tij:  - mblidhen në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme,  - mblidhen për qëllime të përcaktuara, të qarta dhe legjitime  - nuk do të përpunohet më tej në një mënyrë të papajtueshme me këto qëllime  - janë të përshtatshme, të rëndësishme dhe jo të tepruara në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe përpunimin e tyre të mëvonshëm  - janë të sakta dhe të plota  - mbahen në një formë që lejon identifikimin e personave në fjalë për një periudhë që nuk e kalon periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat ata mblidhen dhe përpunohen.  

Shitësi gjithashtu merr përsipër të marrë të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sigurinë e të dhënave, dhe në veçanti që ato të jenë të shtrembëruara, të dëmtuara ose që palët e treta të paautorizuara të kenë akses në to.  Këto të dhëna përdoren për të përpunuar porosinë, si dhe për të përmirësuar dhe personalizuar shërbimet e ofruara nga Shitësi.  Ato nuk synohen t'u transmetohen palëve të treta.  

Blerësi ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të dhe përdorimin e këtyre të dhënave për qëllime kërkimi, veçanërisht komerciale. Blerësi mund të pyesë Shitësin për të marrë konfirmimin se të dhënat personale në lidhje me të janë ose nuk janë objekt i këtij përpunimi, informacion në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale të përpunuara dhe për marrësit ose kategoritë e marrësve. kujt i komunikohen të dhënat, komunikimi i të dhënave personale në lidhje me të si dhe çdo informacion i disponueshëm për origjinën e tyre.  

Blerësi mund të kërkojë gjithashtu që Shitësi të korrigjojë, plotësojë, përditësojë, bllokojë ose fshijë çdo të dhënë personale që është e pasaktë, e paplotë, e paqartë, e vjetëruar ose mbledhja, përdorimi, komunikimi ose ruajtja e të cilave është e ndaluar. Për të ushtruar këtë të drejtë, Blerësi do t'i dërgojë një email Shitësit në cilësinë e tij si kontrollues i të dhënave, në adresën e mëposhtme: faiencentiquem@yahoo.com  

Neni 12 - Konventa për provat

Është rënë dakord shprehimisht që Palët mund të komunikojnë me njëra-tjetrën në mënyrë elektronike për qëllimet e kushteve, me kusht që të vendosen masat teknike të sigurisë që synojnë të garantojnë konfidencialitetin e të dhënave të shkëmbyera.   Të dy Palët bien dakord që emailet e shkëmbyera ndërmjet tyre të provojnë në mënyrë të vlefshme përmbajtjen e shkëmbimeve të tyre dhe, kur është e zbatueshme, të angazhimeve të tyre, veçanërisht në lidhje me transmetimin dhe pranimin e porosive.

Neni 16 - Pavlefshmëria e pjesshme

Nëse një ose më shumë nga përcaktimet e kushteve do të konsideroheshin të paligjshme ose të pavlefshme, ky pavlefshmëri nuk do të rezultonte në pavlefshmërinë e dispozitave të tjera të këtyre Kushteve, përveç nëse këto dispozita do të ishin të pandashme nga dispozitat e zhvlefshme.   

 

Neni 17 - Ligji në fuqi

Kushtet rregullohen nga ligji francez.  

Neni 18 - Atribuimi i juridiksionit

Palët bien dakord që në rast të një mosmarrëveshjeje që mund të lindë në lidhje me ekzekutimin ose interpretimin e kushteve, ato do të përpiqen të gjejnë një zgjidhje transaksionale. Në rast të dështimit të kësaj përpjekjeje për zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjes, ajo do të sillet para gjykatave kompetente.   

Cookies, ruajtja e informacionit personal

Kur shfletoni faqen tonë të internetit, informacioni mund të regjistrohet ose lexohet në pajisjen tuaj. Duke vazhduar, ju pranoni depozitimin dhe leximin e cookies në mënyrë që të analizoni navigimin tuaj dhe të na lejoni të masim audiencën e faqes sonë të internetit.

informacion ligjor

Sole Proprietorship Limited Liability FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

Numri SIRET: 50402914100034
TVSH brenda komunitetit: FR25504029141

Dorëzimi

Dorëzimi në Francën Metropolitane: Kostot e transportit ndryshojnë.
Dorëzimi në një vend të Bashkimit Evropian: Kostot e transportit janë të ndryshueshme.
Dorëzimi në një vend jashtë Bashkimit Evropian: Kostot e transportit ndryshojnë.

Vonesa e dorëzimit

1. Për çdo porosi të dorëzuar në Francën Metropolitane, FAIENCE ANTIQUE MFR do të përpiqet të dorëzojë porosinë brenda 5 ditëve pune (e hënë në të premte, përveç festave publike) nga dita e marrjes së porosisë.

2. Për çdo porosi të dorëzuar në një vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe jashtë Bashkimit Evropian, FAIENCE ANTIQUE MFR do të përpiqet të dorëzojë porosinë brenda 10 ditëve pune nga dita e marrjes së porosisë.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page